Regulamin Konkursu „Konkurs Przychodnia Przyszłości na wdrożenie innowacji w opiece ambulatoryjnej”

Niniejszy regulamin określa zasady, warunki udziału, prawa i obowiązki uczestników, a także nagrody przewidziane w ramach konkursu pod nazwą. „Konkurs Przychodnia Przyszłości na wdrożenie innowacji w opiece ambulatoryjnej”, organizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską z siedzibą w Warszawie.

 

§1  Postanowienia ogólne

 1. Użyte poniżej określenia i skróty oznaczają :
  1. Konkurs – „Konkurs Przychodnia Przyszłości na wdrożenie innowacji w opiece ambulatoryjnej”;
  2. Organizator Naczelna Izba Lekarska – Naczelna Izba Lekarska, ul. Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000050095, NIP: 5220002328, REGON: 001410326;
  3. Placówka – podmiot leczniczy znajdujący się w aktualnym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL), będący samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej, przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej, instytutem badawczym lub fundacją.
  4. Innowacja – to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych;
  5. Współorganizator – publiczny podmiot leczniczy, który wyraził wolę pełnienia roli Współorganizatora na podstawie odrębnej umowy z Organizatorem. Pełnia lista współorganizatorów Konkursu zamieszczona jest na stronie internetowej Konkursu;
  6. Kapituła Konkursowa – organ powoływany przez Organizatora, dokonujący oceny zgłoszeń na podstawie przyjętych kryteriów;
  7. Uczestnik – podmiot leczniczy uprawniony do udziału w Konkursie, spełniający wymogi formalne zawarte w Regulaminie, który wysłał zgłoszenie i bierze udział w Konkursie;
  8. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
  9. Sponsor– podmiot przeznaczający określone świadczenie w pieniądzu, rzeczach lub usługach, na rzecz Organizatora w celu realizacji Konkursu lub na rzecz Laureata w postaci nagrody;
  10. Laureat – podmiot leczniczy otrzymujący nagrodę w Konkursie, zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie;
  11. Partner – podmiot przeznaczający określone zasoby lub świadczenia na rzecz Organizatora lub Laureata Konkursu;
  12. Innowacja – innowacyjne rozwiązanie, czyli produkt, wyrób, usługa lub proces będący podstawą zgłoszenia Uczestnika do Konkursu, które jest wykorzystywane na co dzień i jest dobrze oceniane przez lekarzy i personel medyczny, przynosi korzyść pacjentom poprawiając ich zdrowie i zadowolenie z opieki oraz usprawnia pracę placówki lub placówek medycznych.
  13. Strona internetowa Konkursu – strona pod linkiem https://nilin.org.pl/konkurs/
 2. Organizatorem Konkursu jest Naczelna Izba Lekarska, ul. Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000050095, NIP: 5220002328, REGON: 001410326;
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub grą, której wynik zależy od przypadku.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi Uczestnik.
 5. Osoba oraz placówka, która przystąpiła do Konkursu związana jest warunkami Regulaminu.
 6. Celem głównym Konkursu jest popularyzacja w Polsce innowacji medycznych, które usprawniają pracę lekarzy, personelu medycznego i placówek, przynosząc korzyść pacjentom poprzez poprawianie ich zdrowia i/lub zadowolenia z opieki.
 7. Celami szczegółowymi Konkursu są:
  1. Popularyzacja innowacji jako ciekawych i potrzebnych, nowych rozwiązań w funkcjonowaniu placówek medycznych;
  2. Promowanie rozwiązań, które skutecznie poprawiają opiekę zdrowotną w opiece ambulatoryjnej, wśród placówek medycznych w Polsce i instytucji odpowiedzialnych za system opieki zdrowotnej w Polsce
  3. Nawiązanie współpracy z placówkami, które są otwarte na wdrażanie innowacji;
  4. Wybór i wyróżnienie:
   • Wdrożonych innowacji produktowych lub procesowych o istotnym znaczeniu dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej, obejmujących m.in. rozwiązania systemowe zmieniające ścieżki pacjentów, wdrożenie wyrobów medycznych do praktyki klinicznej, rozwiązania z zakresu diagnostyki, terapii i technologii teleinformacyjnych,
   • Placówek opracowujących i wdrażających innowacyjne rozwiązania organizacyjne, usprawniające funkcjonowanie różnych obszarów systemu opieki zdrowotnej;
 1.  

§2 Uczestnicy konkursu i warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być podmioty lecznicze znajdujące się w aktualnym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL),
 2. W ramach Konkursu Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia, a ich ocena będzie prowadzona zgodnie z zakresem merytorycznym Konkursu obejmującym następujące obszary:
  1. Skuteczne wdrożenie innowacji – czy innowacja jest wykorzystywana na co dzień i czy jest pozytywnie oceniana przez lekarzy i personel medyczny
  2. Korzyść dla pacjentów – czy wdrożone rozwiązanie poprawia zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów i/lub zadowolenie pacjentów z opieki
  3. Czy i w jaki sposób wdrożona innowacja usprawnia pracę placówki medycznej
 3. Wykluczeniu z Konkursu podlegają̨:
  1. Uczestnicy, którzy w sposób nieuzasadniony nie przygotują prezentacji, o której mowa w § 4 ust. 5;
  2. Laureaci, w przypadku, o którym mowa § 6 ust. 9;
  3. Uczestnicy w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 4. Dokonując zgłoszenia w ramach Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
  1. przysługuje mu pełnia praw, w tym praw własności intelektualnej do zgłoszonego Rozwiązania/Innowacja;
  2. zgłoszone Rozwiązanie/Innowacja nie narusza praw osób trzecich;
  3. nie udzielił wyłącznej licencji do korzystania ze zgłoszonego Rozwiązania/Innowacji innym podmiotom;
  4. posiada wyłączne prawo do dokonywania czynności rozporządzających i udzielania prawa do korzystania ze zgłoszonego Rozwiązania/Innowacji;
  5. ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w związku z dokonaniem zgłoszenia Rozwiązania/Innowacji w ramach Konkursu.
 5. Harmonogram Konkursu obejmuje:
  1. 03.2023 – uruchomienie przyjmowania zgłoszeń w Konkursie;
  2. 04.2023 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń w Konkursie;
  3. 05.3023 – zakończenie uzyskiwania dodatkowych informacji w formie prezentacji, potrzebnych do oceny zgłoszeń
  4. 06.2023 – rozesłanie odpowiedzi na wszystkie zgłoszenia przesłane w Konkursie;
  5. 15-16.09.2023 – galę finałową Konkursu.

 

§3 Zgłoszenia

 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu oraz dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń, a także wyłonienia Laureatów Organizator powoła Kapitułę Konkursową.
 2. Ocenie będą polegać wyłącznie zgłoszenia sporządzone na formularzu oraz dla wybranych finalistów na podstawie prezentacji (formularz zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1).
 3. Zgłoszenie oraz prezentację należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia zgłoszenia.
 4. Uczestnik może wycofać przesłane zgłoszenie, jeżeli powiadomi Organizatora o wycofaniu zgłoszenia, nie później jednak niż przed upływem terminu składania zgłoszeń.
 5. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie https://nilin.org.pl/konkurs/
 6. Zgłoszenia można nadsyłać́ w terminie do 30.04.2023 drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.
 7. W przypadku trudności z wypełnieniem zgłoszenia dopuszczalne jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: konkursNILIN@nil.org.pl w terminie do 30.04.2023. W tytule wiadomości należy wpisać Zgłoszenie oraz nazwę Uczestnika. Maksymalny rozmiar wiadomości e-mail nie może przekroczyć 10 MB.
 8. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przesłanych danych i informacji przez Organizatora, Współorganizatorów i Kapitułę Konkursową na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 9. Uczestnik może złożyć dowolną liczbę zgłoszeń.

 

§4 Sposób oceny zgłoszeń i kryteria

 1. Nadesłane zgłoszenia zostaną̨ w pierwszej kolejności zweryfikowane przez Kapitułę Konkursową w zakresie spełniania kryteriów dopuszczenia do udziału w Konkursie.
 2. Do udziału w Konkursie dopuszczone jest zgłoszenie, które:
  1. zostało sporządzone na formularzu udostępnionym przez Organizatora (formularz zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1);
  2. zostało złożone przez osobę/osoby uprawnioną/ne do reprezentacji danego Uczestnika;
  3. zostało złożone w terminie określonym w Regulaminie;
  4. zostało poprawnie wypełnione we wszystkich polach formularza;
  5. zawiera prawdziwe i aktualne informacje;
 3. Odrzuceniu podlega zgłoszenie, jeżeli Uczestnik lub zgłoszenie nie spełniają wymagań określonych przez Organizatora, w szczególności kryteriów określonych w ust. 2 powyżej.
 4. Zgłoszenia, które spełniają kryteria formalne, zostaną poddane ocenie merytorycznej przez Kapitułę Konkursową na podstawie kart oceny merytorycznej zawierającej poniższe kryteria:
  1. Innowacyjność rozwiązania.
  2. Skuteczność wdrożenie innowacji – czy innowacja jest wykorzystywana na co dzień, w jakiej skali
  3. Czy korzyści z innowacji były zmierzone z punktu widzenia lekarzy / personelu medycznego, pacjentów i placówki.
  4. Jaka była rola lekarzy we wdrożeniu innowacji
  5. Jaki jest potencjał wdrożeniowy innowacji w innym podmiocie leczniczym;
 5. Członkowie Kapituły Konkursowej nie biorą udziału w ocenie zgłoszenia, w przypadku którego ma miejsce konflikt interesów polegający na tym, że zgłoszenie pochodzi z podmiotu leczniczego, w którym są zatrudnieni, lub brali udział w rozwoju lub wdrożeniu zgłoszonej innowacji.
 6. Na podstawie rankingu punktów oceny merytorycznej Kapituła Konkursowa wytypuje maksymalnie 20 najwyżej ocenionych zgłoszeń, a Uczestnicy zostaną zaproszeni do nagrania i przesłania maksymalnie 5-minutowej prezentacji i udziału w sesji Q&A.
 7. Uczestnicy, których zgłoszenia zostały wytypowane zgodnie z ust. 5 powyżej, otrzymają stosowną informację na adres email podany w zgłoszeniu Konkursowym i/lub telefonicznie, nie później niż do dnia 30.05.2022.
 8. Uczestnicy, których zgłoszenia zostały wytypowane do etapu prezentacji będą zobowiązani do zaprezentowania zgłoszonego Rozwiązania przed Kapitułą Konkursową w formule online, podczas której Kapituła Konkursowa zada pytania w sesji Q&A i dokona uzupełniającej oceny.
 9. Szczegóły i dokładny harmonogram przebiegu prezentacji zostaną udostępnione wybranym Uczestnikom na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 10. Przygotowanie prezentacji i udział Uczestników w sesji Q&A, o której mowa w ust. 5, jest obowiązkowy.
 11. Po zakończeniu prezentacji Kapituła Konkursowa oceni i wyłoni od 5 do10 Laureatów.
 12. Na wniosek Uczestnika Organizator zapewni możliwość przeprowadzenia jednorazowego spotkania mentoringowego w celu walidacji i ewentualnego uzupełnienia przesłanego zgłoszenia. Uczestnik jest uprawniony przesłać wniosek na adres: konkursNILIN@nil.org.pl w terminie do 10 dni od dnia dokonania zgłoszenia w Konkursie.

 

§5

 1. W przypadku, gdy zgłoszenia uzyskają jednakową sumę punktów oceny merytorycznej, o wyborze Laureata zadecyduje suma punktów otrzymanych w kryteriach 2) i 5) wymienionych w § 4 ust. 4.
 2. Kapituła Konkursowa unieważnia Konkurs gdy:
  1. nie wpłynęło żadne zgłoszenie;
  2. odrzucono wszystkie zgłoszenia;
  3. wykluczono wszystkich Uczestników;
  4. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie Konkursu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 3. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie Konkursu lub Organizator nie odwołał Konkursu Kapituła Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu Konkursu.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i prezentacja Laureatów nastąpi podczas gali finałowej, której dokładna data zostanie udostępniona na stronie internetowej Konkursu.
 5. Oceny i decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 6. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu następuje jego zakończenie.

 

§6 Nagrody 

 1. W ramach Konkursu Organizator przewiduje następujące nagrody dla Laureatów:
  1. Nagroda główna – wizyta studyjna dla 2 pracowników Laureata w czołowej europejskiej placówce inicjującej i wdrażającej innowacje w opiece zdrowotnej;
  2. Nagrody dodatkowe – ufundowane przez Sponsorów Konkursu (w kategoriach opublikowanych na stronie internetowej Konkursu nie później niż do dn. 30.04.2023);
  3. Nagrody specjalne – Sponsorzy i Partnerzy Konkursu mają możliwość podjęcia decyzji w sprawie przyznania Nagrody Specjalnej dla Laureatów. Kryteria przyznania, wartość oraz forma pozostają w gestii Fundatora i nie wymagają wcześniejszego informowania Uczestników.
 2. Laureaci Konkursu będą promowani w kanałach social media, w tym na stronie internetowej Konkursu oraz w social media wybranych Sponsorów lub Partnerów.
 3. Laureaci będą mogli posługiwać́ się tytułem i znakiem graficznym Konkursu.
 4. Organizator nie dopuszcza zmiany nagród niepieniężnych na ekwiwalent pieniężny ani przekazania nagród na rzecz osób trzecich.
 5. Wręczenie nagród odbędzie się formie ustalonej przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że Laureaci zostaną z wyprzedzeniem poinformowani o wszystkich istotnych okolicznościach.
 6. Nagrody będą realizowane na podstawie odrębnej umowy między stronami, która zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia wskazanego terminu.
 7. Warunki faktycznej współpracy pomiędzy Laureatem, a Organizatorem będą mogły być dodatkowo ustalone.
 8. Organizator zachowuje prawo do publikowania informacji o Laureatach oraz o realizowanych przez nich przedsięwzięciach.
 9. Jeśli Laureatem zostanie podmiot, który nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, lub którego Rozwiązanie/Innowacja nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, to traci on prawo do nagrody i zostaje wykluczony z udziału w Konkursie. Organizator, w takim przypadku uprawniony jest do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce w rankingu Konkursu zgodnie z oceną Kapituły Konkursowej.

 

§7 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Klauzula informacyjna dla Uczestników Konkursu „Konkurs Przychodnia Przyszłości na wdrożenie innowacji w opiece ambulatoryjnej”

Zgodnie z odpowiednio art. 13 ust.1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych zebranych w trakcie rejestracji, zgłoszenia i trwania Konkursu jest jego Organizator Naczelna Izba Lekarska, ul. Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, reprezentowany przez Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe: IOD@hipokrates.org
 3. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe zwykłe Uczestników: imiona i nazwiska, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa profilu w mediach społecznościowych), wizerunek.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.
 5. Państwa dane osobowe zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem do udziału w Konkursie „Konkurs Przychodnia Przyszłości na wdrożenie innowacji w opiece ambulatoryjnej” i zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa albo zostały podane przez Państwa pracodawcę/zleceniodawcę w związku z wykonywanymi obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy/umowy cywilnoprawnej.
 6. Zebrane w ramach Konkursu dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów Konkursu, w tym kontaktowania się ze zgłaszającym, podmiotami zgłaszanymi, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających zgłoszenia i zgłaszanych do Konkursu;
  2. osób/przedmiotów/zdarzeń, informowania o wynikach Konkursu oraz uzgadniania udziału uczestnika w ceremonii wręczenia nagród;
  3. informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach; marketingu bezpośredniego usług i komunikowania się̨ administratora danych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS, maile);
 7. Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza zgłoszeniowego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów, lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione (np. otrzymywania wiadomości e-mail od Partnerów konkursu), administrator może prosić o wyrażenie odrębnej zgody. Wtedy podstawą przetwarzania będzie indywidualna zgoda.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora, w zakresie swoich obowiązków służbowych, na podstawie upoważnienia, np. kancelarii prawnej, dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także bankom, kurierom, podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, ubezpieczycielom. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione Partnerom Konkursu, a nagrania wizerunku i głosu mogą zostać opublikowane w mediach.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 10. Dane przetwarzane będą̨ wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród lub zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 12. W każdej chwili można zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania bądź wycofać udzielone zgody przesyłając wiadomość na adres startupchallenge@imid.med.pl.
 13. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 14. Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/rejestracji, uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.
 15. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia przekazanych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 16. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z przepisami prawa mogą Państwo wnieść na nas skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§8 Wykorzystanie wizerunku

 1. W związku z realizacją Konkursu i związanych z nim konferencji oraz wydarzeń towarzyszących (stacjonarnych/online lub w formule hybrydowej) Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie i wykorzystanie swojego wizerunku i głosu w formie zdjęć, filmów oraz nagrań i ich rozpowszechnianie w środkach przekazu (TV, radio, Internet, prasa), a także w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, Współorganizatorów oraz Sponsorów związanych z Konkursem.
 2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację, wykorzystanie oraz emisję przez Organizatora, Współorganizatorów oraz Sponsorów wizerunku i głosu Uczestnika zarejestrowanych podczas konferencji oraz wydarzeń towarzyszących (stacjonarnych/online lub w formule hybrydowej) związanych z Konkursem.
 3. Wyrażenie zgody oznacza, że zdjęcia filmy oraz nagrania zarejestrowane w trakcie konferencji i wydarzeń towarzyszących (stacjonarnych/online lub w formule hybrydowej) związanych z Konkursem, mogą być publikowane we wspomnianych środkach przekazu, w tym emitowane w formatach audio, wideo i w formie obrazów.
 4. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia o wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku i głosu przez Organizatora, Współorganizatorów i Sponsorów.
 5. Uczestnik zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania zdjęć, filmów oraz nagrań z jego wizerunkiem.

 

 

§9 Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnik zachowuje wszelkie prawa do przedmiotów własności intelektualnej, które mu przysługiwały przed wzięciem udziału w Konkursie.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w związku z dokonaniem zgłoszenia w ramach Konkursu.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z udziałem w Konkursie oraz do zwolnienia Organizatora i Współorganizatorów z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu Organizatorowi i Współorganizatorom poniesionych z tego tytułu kosztów.
 4. Organizator zastrzega, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do zmiany zasad uczestnictwa w Konkursie, w tym ograniczenia ilości zgłoszeń do Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian realizacji poszczególnych etapów Konkursu w formie on-line, hybrydowej lub w siedzibie oraz terminów określonych w harmonogramie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację i prowadzenie Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu na dowolnym etapie bez podawania przyczyny oraz do przesunięcia terminu przesyłania zgłoszeń.
 8. Organizator będzie informował Uczestników o wszelkich istotnych kwestiach związanych z Konkursem z wykorzystaniem danych kontaktowych umieszczonych w zgłoszeniu oraz przez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Konkursu
 9. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu w stosunku do Organizatora i Współorganizatorów na zasadach ogólnych. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Laureat może zostać wezwany do zwrotu przyznanej nagrody. W sytuacji, w której nagroda nie została przekazana, Organizator może wstrzymać jej przekazanie.
 10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym. W razie oświadczenia nieprawdy Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania podsumowania Konkursu, ilości zgłoszeń oraz technologii w formie publikacji lub raportu.
 12. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje, że przekazane informacje mogą w być traktowane jako informacja publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z zastrzeżeniem wyjątków i ograniczeń wynikających z przepisów.
 13. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: konkursNILIN@nil.org.pl.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

 1. Podaj nazwę swojej innowacji:
 2. Opisz, na czym polegała innowacja, jakie korzyści przyniosła, czy te korzyści były zmierzone, jaka była rola lekarzy we wdrożeniu zmian (maksymalnie 200 słów):
 3. Jakiego typu jest to innowacja? Zaznacz:
  • Wdrożenie technologii, np. systemu informatycznego, nowego urządzenia medycznego, aplikacji
  • Innowacja organizacyjna, np. zmiana ścieżki pacjenta, triage, organizacja pracy placówki
  • Opieka koordynowana
  • Inna
 4. Nazwa i adres placówki, w której wdrożono innowację:
 5. Strona internetowa placówki:
 6. Twoje imię i nazwisko jako osoby zgłaszającej:
 7. Kontaktowy adres e-mail:
 8. Telefon do kontaktu:

 

WZÓR TREŚCI PREZZENTACJI DLA WYŁONIONYCH FINALISTÓW 

 1. Na czym polega innowacja
 2. Skuteczność wdrożenie innowacji – czy innowacja jest wykorzystywana na co dzień, dane potwierdzające skalę wykorzystania
 3. Czy innowacja jest pozytywnie oceniana przez lekarzy i personel medyczny – sposób oceny i wyniki
 4. Czy wdrożone rozwiązanie poprawia zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów i/lub zadowolenie pacjentów z opieki – sposób oceny i wyniki
 5. Czy i w jaki sposób wdrożona innowacja usprawnia pracę placówki medycznej – opis poparty danymi
 6. Na czym polega innowacyjność rozwiązania – wyjaśnienie
 7. Kryteria sukcesu wdrożenia
 8. Bariery we wdrożeniu; co było trudne lub się nie udało
 9. Jaki jest potencjał wdrożeniowy innowacji w innym podmiocie leczniczym – czy wdrożenie w innej placówce jest możliwe, sposób wdrożenia, od czego zacząć.
 10. O zgłaszającym:
  • Zespół wdrażający innowację i role poszczególnych osób
  • Adres podmiotu leczniczego, NIP firmy.
  • Osoba do reprezentacji innowacji:
  • Osoba kontaktowa (jeśli inna niż do reprezentacji):
  • Adres e-mail do kontaktu:
  • Telefon kontaktowy:
  • Strona internetowa:
  • Social media

KLAUZULA DO FORMULARZA

 1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, w tym w zakresie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w Konkursie „Konkurs Przychodnia Przyszłości na wdrożenie innowacji w opiece ambulatoryjnej”, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
 3. Potwierdzam spełnienie wszystkich kryteriów udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 4. Oświadczam, że w przypadku znalezienia się w gronie Laureatów konkursu zobowiązuję się do kontaktu, współpracy oraz realizacji postanowień uzgodnionych przez zainteresowane strony.
 5. Potwierdzam prawdziwość danych i informacji zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym.
 6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przesłanego materiału w całości lub we fragmentach przez Organizatora w celu promocji jego lub jego działalności w formie raportu/publikacji podsumowującej edycję Konkursu.