Polityka prywatności

W niniejszej „Polityce Prywatności” wyjaśniamy stosowaną przez Naczelną Izbę Lekarską politykę w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania określonych informacji, w tym danych osobowych użytkownika.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane

Administrator Danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Naczelna Izba Lekarska z siedziba w Warszawie ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników itp. prosimy o kontakt e-mailowy z Inspektorem Danych Osobowych (e-mail: iod@hipokrates.org).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w przypadku danych zbieranych przy pomocy formularzy.
 • Art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w przypadku danych zbieranych przez Google Analytics. Dane te służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.

Gromadzenie danych

W serwisie nil.org.pl gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat użytkowników:

Informacje przekazywane przez użytkownika za pomocą formularzy:

 • email;
 • imię, nazwisko;
 • nr telefonu

Dane gromadzone przez nas automatycznie (mogą ale nie muszą obejmować):

 • identyfikatory urządzeń lub inne unikalne identyfikatory na przykład adres IP
 • informacje na temat przeglądarki;
 • identyfikatory urządzeń i ich parametry jak np.: rozdzielczość, rozmiar ekranu oraz stan urządzenia jak np. orientacja ekranu, stan połączenia sieciowego;
 • informacje dotyczące tego w jaki sposób korzystasz z serwisu, takie jak: wyszukiwania,…..

Wykorzystanie danych

Informacje powyższe wykorzystujemy i przetwarzamy w celu korzystania z usług świadczonych przez NIL, w tym w szczególności w celu:

 • przeprowadzenia rejestracji użytkownika w dziale szkoleń ;
 • przesyłania newslettera
 • udzielania użytkownikowi pomocy w obsłudze serwisu.
 • analizy ruchu na stronie

Ujawnianie danych

Nie udostępniamy ani nie przekazujemy zbieranych informacji innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy dane na temat użytkownika są potrzebne w celu świadczenia usług na rzecz użytkowników, w określonych celach i na zasadach opisanych poniżej:

Usługodawcy: Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych, należą do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych oraz firm świadczących usługi pomocy technicznej. Podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Twoich danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim.

W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy zapewnimy, aby dane były przekazywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz z obowiązującym prawem.

Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa powyżej.

Prawa użytkownika i informacje dotyczące użytkownika

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych (e-mail: iod@hipokrates.org).

Zabezpieczenia

Stosujemy zabezpieczenia i procesy zarządcze i technologiczne, zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mające na celu ochronę danych użytkownika przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

Ostatnia wersja: 26 lipca 2018 r